Sunnfjord kommune Sande bu- og miljøteneste

Sande bu- og miljøteneste søker etter

Miljøterapeutar

Sande bu- og miljøteneste yt døgnkontinuerlig tenester til personar med psykisk utviklingshemming som treng langvarige og koordinerte tenester. Arbeidsoppgåvene er knytt til praktisk bistand og opplæring. Dette inneber støtte og opplæring i dagleglivet sine gjeremål. Støtta er også hjelp til å ivareta den somatiske og psykiske helsa til den enkelte, samt delta og legge til rette for sosiale aktivitetar.

Vi har ledig følgande stillingar:

 • 100 % fast stilling som miljøterapeut.

Arbeidstid  er for tida i 3. delt turnus og med langvakter kvar 4. helg. Stillinga har krav om norsk autorisasjon som vernepleiar eller sjukepleiar

 •  70 % fast stilling som miljøterapeut.

Arbeidstid er for tida nattevakter og med arbeid kvar 3. helg. Det er ønskeleg med helse- og sosialfag eller pedagodisk høgskuleutdanning.

 • Andre med relevant utdanning og eller erfaring kan bli vurderte for mellombels tilsetting.
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • gode IKT kunnskapar
 • førarkort klasse B

Arbeidsoppgåver kan vere:

 • dagleg omsorg og miljøarbeid til den enkelte.
 • fagleg arbeid med observasjon, tilrettelegging, motivering og gjennomføring av tiltak.
 • primærkontaktansvar. Utarbeide, følgje opp og evaluere helsefremmande, førebyggande og miljøterapeutiske tiltak.
 • koordinere og fylgje opp ansvarsgrupper.
 • legemiddelhandtering.
 • sikre at gjeldande lovverk og vedtak blir følgde.
 • samarbeid med tverrfaglege instansar og pårørande.
 • sikre journalføring. Vi nyttar fagprogrammet CosDoc
 • rettleie og vere med på å bidra til fagleg utvikling av tenesta.

Vi søker deg som:

 • har ønske om og glede av å arbeide med menneske med ulike behov
 • trivast med å arbeide sjølvstendig og i team
 • er ein god lagspelar og bidreg til eit godt arbeidsmiljø
 • er fleksibel, stabil og endringsvilleg
 • er god på relasjonsbygging og skape tillit
 • er fagleg oppdatert og engasjert. Ein pådrivar til å yte god kvalitet av tenestene. Har evne til å reflektere og stimulere til god etisk praksis
 • det er ønskeleg med kjennskap til brukargruppa, men dette er ikkje eit krav

Vi tilbyr:

 • engasjerte kollegar og leiarar
 • eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • pasientnært og fagleg fokus
 • varierte og spanande faglege utfordringar
 • god opplæring
 • kompetansetillegg for relevant vidareutdanning
 • verne- og sjukepleiarstudentar har eigen lønnsramme, med stigande lønn under studiet
 • god pensjon- og forsikringsordning

Politiattest må  leverast før start i stilling.

Du søker elektronisk.

Velkommen som søkar, vi ser fram til å høyre frå deg!

Del på:

Referansenummer:

23/9879

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Sektor:

Omsorg

Stillingstype:

Helsefagarbeidar
Miljøterapeut
Sjukepleiar

Søknadsfrist:

24.09.2023

Tiltreding:

Snarast

Arbeidsstad:

Sande

Adresse:

Hafstadvegen 42 0000 Førde

Kart: